ProController

Controller palvelu operatiivisen päätöksenteon tukena

Yrityksen operatiiviset päätökset liittyvät aina suoraan tai välillisesti kirjanpidosta saataviin raportteihin ja laskelmiin. Julkaistuja tilinpäätöstietoja käyttävät mm. yrityksesi sidosryhmät kuten verottaja, pankit ja muut rahoittajat, omat asiakkaat sekä kilpailijat. Operatiivinen, eli yrityksen sisäinen laskenta, helpottaa yrityksen johtoa ymmärtämään missä mennään ja laskelmien avulla tekemään tarvittavat päätökset ja suunnitelmat. Tällaisia laskelmia ovat mm. Budjetit, kassavirtalaskelmat, herkkyysanalyysit, rahoituslaskelmat, tunnusluvut ja yritysanalyysit.

Budjetointi

Budjetointi on rahamääräisen suunnitelman tekemistä, jolla pyritään ennustamaan yrityksen tila tulevaisuudessa sekä vertailemaan menneisyyttä. Budjetteja voidaan tehdä eri pituisille ajanjaksoille kuukaudesta vuosiin. Rullaava budjetti tarkoittaa budjettia, jossa kauden päätöstä siirretään eteenpäin halutun aikavälin verran. Esim. halutaan aina olla selvillä seuraavan 12 kuukauden tilanteesta. Tällainen budjetti ’rullaa’ yli tilikausien. Sekä tulos että tase voidaan esittää rullaavana. Taseen budjetointi on hieman monimutkaisempaa kuin tuloksen budjetointi ja siihen on hyvä käyttää apuna kassavirtalaskelmia. Budjetointia laadittaessa tehdään ensin osabudjetointeja, jotka siirretään varsinaiseen pääbudjettiin.

Valmiista budjetista nähdään, miten tehdyt päätökset todennäköisesti vaikuttaisivat yrityksen tulokseen ja kassaan. Pystytäänkö ehkä palkkaamaan lisää henkilökuntaa vai joudutaanko irtisanomaan? Voidaanko investointeihin käyttää yrityksen omaa tulorahoitusta vai joudutaanko turvautumaan ulkopuoliseen rahoittajaan? Budjetista saa vastauksia monenlaisiin kysymyksiin.

Budjetointi on paljon aikaa vievä hallinnon osa-alue, joka kannattaa suunnitella huolella, jotta siitä saa kaiken mahdollisen hyödyn irti. Hyvin laadittu budjetti tuottaa yrityksen päättäjille arvokasta tietoa tulevaisuuden suunnitteluun.

Kassavirtalaskelma

Kassavirtalaskelma on yksi budjetoinnin osa. Kassavirta on nimensä mukaisesti yrityksen rahavirtaa. Kassavirrasta siis näkee, milloin raha on oikeasti liikkunut yrityksen kassaan ja sieltä pois. Esim. taseessa näkyvät myyntisaamiset kertovat paljonko rahaa on tulossa yrityksen kassaan. Kassavirta kertoo, milloin raha oikeasti tulee kassaan. Kassavirtalaskelmilla voidaan ennustaa tulevaisuuden kassatilanne ja arvioida kassan riittävyyttä tulevien kustannusten peittämiseksi. Kassavirtalaskelmilla voidaan ennakoida mahdollinen tuleva kassavaje tai suunnitella vaikkapa seuraavaa voitonjakoa.

Herkkyysanalyysi

Herkkyysanalyysi on yksi budjetoinnin osa. Herkkyysanalyysillä voidaan tarkastella tiettyjen muuttujien vaikutusta yrityksen tulokseen. Herkkyysanalyysillä saadaan laskettua eri vaihtoehtoja vaikkapa seuraavan tilikauden tulosta ajatellen. Yleensä vertailun lähtökohtana on päättynyt tilikausi tai jokin muu ajanjakso menneiltä kausilta. Herkkyysanalyysillä voidaan laskea esim. millä liikevaihdolla saataisiin sama tulos kuin edellisellä tilikaudella, kun otetaan huomioon tietyt muuttujat tulevalla tilikaudella. Tai voidaan laskea kriittinen piste, eli millä liikevaihdolla pystyttäisiin kattamaan kaikki yrityksen kulut, eli saataisiin yritykselle nolla tulos. Herkkyysanalyysi on hyvä apu, kun tiedetään tai arvioidaan tulevia kustannuksia ja niiden muuttuvia tekijöitä suhteessa liikevaihtoon ja tulokseen.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma on erittely yrityksen varojen käytöstä tilikauden aikana. Rahoituslaskelma voidaan laatia myös lyhyemmältä ajalta esim. puolivuosittain tai neljännesvuosittain. Rahoituslaskelma on jaettu kolmeen osaan, joista näkee, mikä osa yrityksen rahavirrasta on mennyt (A) varsinaiseen liiketoimintaan (B) investointeihin tai (C) rahoitukseen. Rahoituslaskelma kertoo yleensä enemmän yrityksen taloudellisesta tilasta, kuin pelkkä tuloslaskelma tai tase. Rahoituslaskelmasta näkee suoraan, ovatko varsinaisesta liiketoiminnasta saadut varat riittäneet kattamaan yrityksen investoinnit ja vieraan pääoman maksut tai edes itse varsinaista liiketoimintaa. Vai onko tilikauden pyörittämiseen käytetty edellisiltä tilikausilta kertyneitä varoja tai vierasta pääomaa.

Tunnusluvut

Tunnusluvut ovat talouden mittareita, joilla voidaan tarkastella yrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta, vakavaraisuutta, toiminnan laajuutta ja tehokkuutta. Tunnusluvut ovat osa sisäistä laskentaa eivätkä ole mihinkään lakiin sidoksissa. Laskennassa kuitenkin noudatetaan kansainvälisiä pelisääntöjä, jotta saadut tulokset olisivat vertailukelpoisia kaikkien tai lähinnä oman toimialan kesken, myös kansainvälisesti. Tunnusluvut lasketaan oikaistusta tuloslaskelmasta ja oikaistusta taseesta. Tiedot tunnuslukujen laskemiseksi saa tilinpäätöksestä ja tietoja käyttävät mm. rahoittajat, kilpailijat ja yhteistyökumppanit. Yrityksen omat tunnusluvut olisi hyvä laskea säännöllisesti, jotta pystyttäisiin mittaamaan yrityksen kehitystä pitkälläkin aikavälillä. Mutta myös siksi, että nähtäisiin itsekin, miten yrityksen ulkopuoliset tarkastelija näkevät yrityksen ja sen arvon markkinoilla.

Yritysanalyysi

Yritysanalyysin tarkoitus on avata yrityksen toimintaa hyvinkin yksityiskohtaisesti. Yritysanalyysillä nimensä mukaisesti analysoidaan yritystä itseään, kilpailijaa, asiakasta, toimittajaa tai alaa yleisesti. Yritysanalyysejä tekevät myös pankit ja muut rahoittajat tarkastellessa asiakkaidensa kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta varsinkin niissä tapauksissa, jos yrityksellä on esim. lainaa tai leasing sopimuksia rahoittajien kanssa. Myös tavaran toimittajia voi kiinnostaa yrityksen maksuvalmius ja kehitys varsinkin niissä tapauksissa, jos ollaan solmimassa pitkäaikaisia sopimuksia. Kilpailijat voivat käyttää yritysanalyysejä tarkastellessaan alaa yleisesti tai vaikkapa yrityskauppa aikeissa. Mutta ennen kaikkea yritysanalyysi avaa yrityksen johdolle perusteellisen kuvan yrityksen toiminnasta ja sen taloudellisesta tilasta. Yritysanalyysin valmistelu on aina paljon aikaa vievä prosessi. Yritysanalyysejä voi tehdä eri laajuisia riippuen analyysin tilaajan tarpeesta.